6 januari - Theofanie

Kanon

1e Irmos: De afgrond der zee werd door de Heer ontsloten

3e Irmos: De Heer Die kracht verleent aan onze koningen

4e Irmos: Uw stem heb ik gehoord, o Heer

5e Irmos: Jezus, de Oorsprong van het leven

6e Irmos: De stem van het Woord, drager van het Licht

7e Irmos": De vrome jongelingen in de vuuroven

8e Irmos: Een onvatbaar mysterie werd reeds geprofeteerd

9e Irmos: Geen tong vermag u naar waarde te prijzen

Prokimena

Prokimen voor de Liturgie, Gezegend Hij Die komt in de Naam des Heren (toon 4)

Prokimen voor de Grote Waterwijding: De Heer is mijn licht en mijn Heiland (toon 3)

Stichieren

Processiestichieren voor de Grote Waterwijding: De stem des Heren roept over de wateren (toon 8)