Goddelijke Liturgie

Begin en antifonen

Begin van de Liturgie met Vredesektenia

1e en 2e antifoon, toon 1, met 1e kleine ektenia

Eniggeboren Zoon, toon 6

Eniggeboren Zoon, toon 7

Eniggeboren Zoon, toon 7, met Eer... (voor feesten die dat niet in de antifoon hebben)

Zaligsprekingen, Gretsjaninov

Zaligsprekingen, toon 6

Kleine intocht en troparen

Kleine intocht voor de zondag

Kleine intocht voor weekdagen

Kleine intocht voor feesten van de Moeder Gods

Troparen van de opstanding

Tekst zonder streepjes; tropaar en kondak op aparte pagina's.

Theotokion "Bescherming der christenen", toon 6

Trisagion (en vervanging)

Trisagion, Strokin, gecombineerd Nederlands/Slavisch

Trisagion, Roemeense versie, toon 5, Nederlands en Slavisch

Trisagion, Roemeense versie, toon 5, Nederlands, Slavisch en Roemeens

Trisagion, Tsjaikovskij

Uw Heilig Kruis, Nederlands en Slavisch

Prokimen en Alleluja

Prokimen van de zaterdag, Verblijdt u in de Heer (toon 6)

Prokimena van de zondag, toon 1 t/m 8

Alleluja, toon 1 t/m 8

Diverse prokimena

Uitroep bij de evangelielezing

Cherubijnenlied

Fatejev, driestemmig (vrouwenstemmen)

Fatejev, vierstemmig

Bortnianskij 5

Bortnianskij 7, voor groot geoefend koor

Kastorskij, "Griekse melodie"

Kastorskij (met mooie altpartij)

Valamoklooster, en mp3-bestand

Roemeense melodie, eenstemmig

Geloofsbelijdenis

Akathistmelodie

Eucharistische Canon

Archimandriet Feofan

M.M. Osorgin

van de Athos

Voor de Moeder Gods

Waarlijk, het is waardig voor de Chrysostomosliturgie

Over u verheugt zich voor de Basiliusliturgie

Onze Vader

Rimskij-Korsakov, Nederlands

Communievers

Apostelen: Over heel de aarde klinkt hun boodschap

Engelen: Looft Hem, al Zijn engelen

H. Kruis: Het licht van Uw aanschijn

Moeder Gods: Ik zal de Kelk des Heils nemen

Vaderen: Verblijdt u in de Heer en juicht, rechtvaardigen

Kerstmis: De Heer heeft verlossing aan Zijn volk gezonden

Transfiguratie: Heer, zij zullen wandelen

Alleluja bij de bovenstaande communieverzen

Overledenen (en voor de zaterdag): Welzalig die Gij uitverkoren en opgenomen hebt (M.E. Kovalevskij, iets vereenvoudigd, met eigen Alleluja)

Gezangen tijdens de priestercommunie zijn hier

Communie

Geloofd zij Hij...

Communiezang: Ontvangt het Lichaam van Christus (Fr. Michael Fortounatto), Nederlands en Slavisch

Slot van de Liturgie

Wij hebben het ware Licht aanschouwd, toon 2

Einde van de Liturgie (en de bisschoppelijke versie)